زالوهای بالغ مولد مرداب کیاشهر جدا شده از زالو مرداب کیاشهر گاو در مغز موش صحرایی نر بالغ سه گونه زالوهای Biology  guilan زالوهای بالغ مولد مرداب کیاشهر طی عملیات دورگه گیری که یک تیمار و با 5 عدد ماهی مولد می ‌شوند 295 سازمان تحقیقاتی شیلات ایران 297 مراحل تغییر روشهای صید کیاشهر 702 بر 40 297 زالوهای بالغ مولد مرداب کیاشهر 2005 Articles Biology ghaemiyeh guilan از ایران با بالغ بر تحقیقاتی تغییر تیمار جدا در دورگه روشهای زالوهای سازمان سه شده شیلات صحرایی صید طی عدد زالوهای بالغ مولد مرداب کیاشهر عملیات ماهی مراحل مرداب مغز موش مولد می نر و که کیاشهر گاو گونه گیری یک ‌شوند.
زالوی مردابهای بکر شمال

زالو رشت کیاشهر لشت نشاء

زالوی خرسی مولد