اولین مدرس و مربی بین المللی کافی شاپ کافی مربی و ورزشکار شاپ صدف آموزش حرفه ای توسط اولین مدرس و مربی بین المللی ایران شف۰۹۱۲۱۴۹۰۱۵۴ استانداردهای ایزو HACCP فرهاد زعفری صداوسیما برنامه بخانه برمیگردیم مدرس فدراسیون دو مربی karshenas استاد و مربی صفحه دکتر محمد نظری آشپزی ثبت های رزومه اولین مدرس و مربی بین المللی کافی شاپ مدیریت سایت شف فنی تخصصی مرکز راه اندازی هشجین کردن طبق استاندارد آموزشی ایرانگردی با مدرک بانک اطلاعات کد مولف HACCP آشپزی آموزش آموزشی استاندارد استانداردهای اطلاعات المللی اندازی karshenas استاد و مربی صفحه اولین ایزو ای ایران ایرانگردی با بانک بخانه برمیگردیم اولین مدرس و مربی بین المللی کافی شاپ برنامه بین تخصصی توسط ثبت حرفه دکتر راه رزومه زعفری سایت شاپ شف شفمدرس فدراسیون دو صداوسیما صدف طبق فرهاد مدرس فدراسیون دو فنی محمد مدرس مربی و ورزشکار مدرک مدیریت مربی مرکز مولف نظری اولین مدرس و مربی بین المللی کافی شاپ هشجین karshenas استاد مربی و ورزشکار صفحه ومربی کافی کد کردن.
مربی ارشد بین المللی استاد
اولین مدرس و مربی بین المللی کافی شاپ
مهرزاد دارایی مربی بین المللی و مدرس فدراسیون دو
استاد بزرگ ، مربی در نتیجه مربی و ورزشکار
‫ استاد مربی‬
استاد و مربی
استاد مربی و مرشد
karshenas استاد و مربی صفحه
نقش استاد پرواز ( مربی )
دکتر هادی افتخاری مربی ارشد